37 متن ديكته اوّل ابتدايي، سال تحصيلي90-89

به نام ِ خُدا

با سلام گرم و آرزوي سلامتي و موفّقيّت هاي روز افزون برايِ همه يِ دانش آموزانِ عزيز كلاس اوّلي ها ،

اولياي محترم و همكاران پُر تلاش وبسيار ارجمند

*  تقديم  37   مورد متن ديكته ( املا ) كلاسِ اوّلِ ابتدايي ، سال تحصيلي 90- 89  مربوط به درس ها ي

 1 تا 9 از كتابِ بخوانيم اوّل ابتدايي ،  ( در آخرين روزِ خدمتم تقديم مي نمايم. )

          رَسَد جان بَرلبِ بي چاره اُستاد             كه تا حَرفي به شاگِردَش دَهد ياد

                 ياد باد ،آن روزگاران ، ياد باد              صُحبتِ آموزگاران  ،  ياد باد  

   ن والقلم و  ما يسطرون ....  ،   :

       اينجانب جمشيد فهم فام  ( عمو جمشيد ) ،آموزگار كلاس اوّل ابتدايي در سال تحصيلي 90- 89

   ( از5 آبان ماه تا  7 بهمن ماه 1389) ،  علاوه بر تمرين هاي  ديكته در تخته ي  كلاس  ،

    تعداد   37 مورد  متن ديكته در دفتر به دانش آموزان عزيز گفته بودم . با عنايت به

 اين كه بنده در 9  بهمن ماه  1389 ،  باز نشسته مي شوم .   بدينوسيله متن ديكته هاي فوق

به خدمت شما عزيزان تقديم مي شود . اميدوارم مورد پسند و استفاده قرار گيرد .                                         

   ان شا الله تعالي سلامت ، موفّق ، پيروز ، كامياب و در پناه خُداي قادر و متعال باشيد :

                          دوستدارهميشگي تان :  عمو جمشيد . 

 

 * بسم الله الرّحمن الرّحيم  *

رَبّ يسر و لا تُعسر سَهل عَلينا يا رَبّ العالمين  ،  

خداوندا ، آسان كن و دشوار مگردان ، همواركُن بر ما ، اي پروردگار عالميان .       آمين يا ربّ العالمين.

 

متن ديكته يِ شماره يِ 1         5/8/1389 

آ ا – بـ ب – با –

آب –آ – بـ ب –

بـ ب – آب – باب –

آ ا – بـ ب – آب –

 

متن ديكته يِ شماره يِ 2            9/8/1389

آ ا – بـ ب – آب –

با – آبا  ( 1 ) – بابا –

آب – آ بابا (2 ) – آ ا –

بـ ب – با – آ ا- بابا –

1-  مادر ، به زبان آذري .

2-  پدر بزرگ ، به زبان آذري

 متن ديكته يِ شماره يِ 3            10/8/1389

 

آ ا – بـ ب – آب-

بـ ب – با – بابا – آبا –

بابا – آبا – آبابا – آ ا – باب –

آب – آ ا – باب – بـ ب –

با – بابا  - آبا – آبابا –

متن ديكته يِ شماره يِ 4           12/8/1389

 

آ ا – بـ ب – اَ –َ  -

آب – آبا – آبابا – بـَ  -

با  - بابا – آبا – باب –

اَ –َ – بـَ – آ ا – آب! - ( آموزش علامت تعجب )

بـ ب – بـَ – با – بابا آب ! –

 

متن ديكته يِ شماره يِ 5           13/8/ 1389 

 

آ ا – اَ –َ – بـ ب – بَـ -

آب – با – بابا – آبا –

بَـ - با – باب – آ ا  -

بـ ب – آبا – آبابا – آب! –

اَ –َ  - آ ا – بـ ب – بابا آب –

   از درس رياضي نيز در آخر ديكته استفاده كرده ام  .                                                         5-4-3-2-1

متن ديكته يِ شماره يِ 6          16/8/ 1389  

 

د – دَ – دا – داد – باد –

بـ - با – آبا – باد – بابا –

آب – بابا – آبابا – آ ا – بـ ب –

اَ –َ  - بـَ – بـ ب – د – آ ب –

 با با آب داد.    ( ديكته به صورت جمله نويسي شروع و به  نقطه در آخر جمله تاكيد مي گردد.)

 

متن ديكته يِ شماره يِ 7          18/8/1389

 

آ ا- آب – آبا – آبابا –

بـ ب – با – باب – بابا-

اَ –َ   - بـَ – آ ا – بـ ب –

د – دَ – دا – داد – اَ دَ ب –

آبا آب داد.                                    5-4-3-2-1

 

متن ديكته يِ شماره يِ 8         20/8/1389

 

آ ا – بـ ب –اَ –َ – د – مـ م –

بـَ – با – مـَ – ما – دَ – دا –

آب – آبا – باد – باب –اَدَب –

بابا – آبابا – داد – بَم –

بابا آمَد.

 

 

متن ديكته يِ شماره يِ 9         23/8/1389

 

آ ا – بـَ – دَ – مـَ – سـَ –

آب – بابا – باب – باد –

اَ –َ – اَدَب – آبابا – آباد –

سام – سَبَد – بادام – آمَد –

اَسَد – داس -  مـ م سـ س –

 

متن ديكته  يِ شماره يِ 10        25/8/1389

 

مـ م – ما – مـَ – بام – دام –

بادام – آمَد – آدَم – سـ س –

سـَ – سا – سام – اَسب – سَبَد –

باد آمـَد.

اَسب آمـَد.

بابا آب داد.

سام با اَسب آمَد.

 

متن ديكته يِ شماره يِ11        30/8/1389

 

آ ا – بـ ب – اَ –َ – د – مـ م – سـ س –

آب – بابا – بادام – داد – باد –

بابا آمَد .

باد آمَد .

سارا با اَسب آمَد .

بابا سَبَد داد .

بابا بادام داد .

 اَسب آمَد .

بابا   با  اَسب آمـَد .

 

متن ديكته يِ شماره يِ12        2/9/1389

 

باد آمـَد .

آبابا آب داد .

آدَم آب داد .

سام با اَسب آمـَد .

اَسَد سَبَد داد .

او بادام داد .

آ ا – بـ ب – اَ –َ – د – مـ م – سـ س – او و –

بـَ – با – دَ – دا – مـَ – ما – سـَ – سا –

 

 متن ديكته يِ شماره يِ 13        7/9/ 1389

 

تـ ت – تاب – دَست – بَست –

اَست – سوت – تَب – دوست –

بابا تاب بَست .

سام توت داد .

او دَست داد .

بابا  با سام دوست اَست .

آتا ( پدر ، به زبان آذري ) با اَسَد دَست داد.

آ ا – اَ –َ – د – بـ ب – مـ م – سـ س – او  و – تـ ت .

 

متن ديكته يِ شماره يِ 14        8/9/1389

 

تـ ت – تاب – دَست – دوست – سود –

اَست – توت – بادام – دود – توت –

او با  اَسب آمَد .

بابا تاب بَست ؟  «آموزشِ علامت سوال »

او دَست داد .

سام  ماست داد .

اَسَد با سام دوست اَست .

بابا سَبَد داد .

 

متن ديكته يِ شماره يِ 15        10/9/1389

 

آ ا – بـ ب – آب – بابا – اَ –َ – با –

د – دَ – دا – باد – بـَ – آبا – آبابا –

مـ م – مـَ – ما – باد – آباد – بادام – آمـَد-

آدَم – سـ س – سام – اَسَد – سَبَد –

او  و – تـ ت – دود – سود – بود – توت – سوت –

دَست – دوست – بَست – اَست –

بابا آب ، توت ، بادام داد . «  تدريس و كاربُرد ويرگول »

سام با اَسب آمَد .

 

متن ديكته يِ شماره يِ 16       11/9/1389

 

بابا آ ا ، بـ ب ، د ، اَ –َ  داد .

آبا سـ س ، مـ م ، او   و ، تـ ت  داد.

او با اَسب آمَد .

 سام با  بابا  دَست داد.

سام با اَسَد دوست اَست .

او بادام ، توت داد.

بابا  با دَست تاب بَست .

 

متن ديكته يِ شماره يِ 17      14/9/1389

 

او توت دوست دارَد .

مادَر بَرادَر دارَد .

سام با اَسب آرام آمَد .

مادَر با  بابا آمَد .

اَبر آرام آرام آمَد.

سارا دَر دَست توت دارد.

اَبر با باد آمَد .

او تاب را با دَست بَست .

سارا دَر سَبَد بادام دارَد .

آ ا – بـ ب – اَ-َ – د – مـ م – سـ س – او  و – تـ ت – ر-

 

متن ديكته يِ شماره يِ  18         16/9/ 1389

 

مادَر  دَر باران آرام آرام آمَد .

سارا با بَرادَر  دَر باد آمَد .

اَبر ، باد ، باران آرام آمَد .

سارا دَر سَبَد توت نَدارَد .

آن مَرد  دَر دَست نان دارَد .

مَن اَنار  را  دوست دارَم .

اَبر دَر آسمان اَست .

سام دَر آبادان دَرس دارَد .

نان – نَم نَم – دَندان – آبان – سَرد – دَرس – ر – نـ ن –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  19        18/9/ 1389

 

مَن توت را دوست دارَم .

بابا  با دَست تاب را بَست .

اَبر با  باد آرام آرام آمَد .

اَسَد دَر سَبَد نان ، بادام ،اَنار دارَد.

دَر سَراب باران نَم نَم آمَد .

دارا دَر آبادان دوست دارَد .

آن مَرد دانا اَست .

آ ا –  سـ س – د – مـ م – ر – اَ –َ  - او  و – نـ ن – بـ‌ ب – تـ ت –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  20       21/9/ 1389

 

ايـ  يـ ي اي – مَن سيب دارَم .

بابا دَر ساري اَست .

مادَر  دَر سَبَد اَنار ، بادام وَ ( با استفاده از ارتباط افقي دروسِ رياضي و ديكته از « وَ » استفاده نموده ام.»

سيب دارَد.

مَن ايران را دوست دارَم .

سام وَ اَمين ايراني اَست .

آن اَسب آبي اَست .

سارا سيب بَر مي دارَد .

ايراني بيدار ، ايران آباد باد .

 

متن ديكته يِ شماره يِ  21          23/9/ 1389

 

سَرباز با اَسب زود آمَد.

ايران سرباز وَ تير اَنداز دارَد .

سَرباز نَماز را دوست دارَد .

 آرزو با اَسب اَز تَبريز ، دَر باران آمَد .

مادَر با سوزَن دامَن مي دوزَد .

ايران سَر سَبز وَ آباد اَست .

ما ايران وَ ايراني را دوست داريم.

آ ا – بـ ب – اَ-َ – د – سـ س – او  و – تـ ت – مـ م –

ر – نـ ن – ايـ يـ ي اي – ز –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  22         28/9/ 1389

 

ايران سَرباز و َ تير اَنداز دارَد .

ايران آباد ، سَر سبز وَ آزاد اَست.

مَن آبي ،سَبز وَ زرد را دوست دارَم.

آن روز مادَر دَر باران آرام آمَد .

اَمين با اَسب اَز بازار آمَد .

بابا دَر سَبد توت ،اَنار وَ نان دارَد.

اَز آن اَبر، باران نَم نَم آمَد .

 سام اين تاب را با دَست بَست .

ما ايران وَ ايراني را دوست داريم.

ايـ يـ ي اي – نـ ن – ز – مـ م – سـ س –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  23         30/9/ 1389

 

بابا دَر سَبَد توت وَ اَنار دارَد .

مَن توت را دوست دارَم .

مادَر آن تاب را با دَست بَست .

آن روز آرام آرام باران آمَد .

اَمين دَر دَست بادام وَ نان دارَد.

ايران آباد ، سَر سَبز اَست.

سام با اَسب از آبادان آرام آمَد.

ايران سرباز و تير اَنداز دارَد.

سارا بادام  ، توت ، اَنار  وَ سيب را دوست دارَد.

 

متن ديكته يِ شماره يِ  24         2/10/ 1389

 

او دَر باران با اَسب ، آرام آمَد.

بابا آن تاب را بَست .

آن روز مادَر با سارا آمَد.

مَن اَنار وَسيب دَر دَست دارَم.

ما ايران ،ايراني وَ سَرباز را دوست دارَيم.

آن سَبَدِ توت وَ اين مدادِ سارا اَست .

تاب – سوت- باران-اَبر- باد – اَمين

آزاده- آبي –نرده-نامه –اِمام –اِ-ِ ـه ه –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  25         5/10/ 1389

 

آب- آبي –بابا – باد – باران-

تاب- بادام – ميز- اَسب-اَبر-

اَمين- اَنار- داد- آزاده- سوت-

دَر –دَست-اِمام –آمَد-مَدرِسه-

آدَم – سَبَد- سام –بود- سود-

اَبرو- دود- او –دوست –اَست-

توت – بَست – ماست – مادَر- سَرد-

دَرس- زَنبور- سارا- دارَد- آرام-

بَرادَر- نان – نَم نَم –آسمان- آبادان-

آ ا- د – ايـ يـ ي اي – سـ س – ز –

نـ ن – او  و- تـ ت – اَ –َ -  ر –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  26          7/10/ 1389

 

دَرسِ 5 – ر – مادَر – زَنبور – باد – باران –

نان – آسمان – اَمين – دارَد – ايـ يـ ي اي –

ايران – آبي – سَرباز – زَرد- سَبز – نرده –

اِ –ِ ـه ه – دارم – شـ ش – يـ ي – دَريا –

نَم نَم –آبادان – دَندان – اَنار – سيب –

بَر مي دارَد –زبان – ميز – دامَن – اِمام –

مِداد- سَبَدِ توت –شَب – آش –تَراش –

مَن ايران ، بابا وَ مادَرَم را دوست دارم .

آ ا – سـ س- او  و – مـ م –نـ ن –

شـ ش – تـ ت – اَ –َ – ر – د – ز –

 

متن ديكته يِ شماره يِ  27       9/10/ 1389

ايران زيبا وَ آباد است .

مادَرِ سارا دامَن وَ اَنار دارَد.

ما ايران وَ ايراني را دوست داريم.

ايرانِ ما سَر سَبز وَ آزاد اَست .

آرش آش وَ ماشين را دوست دارد.

مَن سيبِ شيرين دَر دَست دارَم.

دَريا آبي ، آرام وَ شاد بود.

مادَرِ آزاده دَر سَبَد ياس دارَد.

آن شَب ، اَمين دَر آسمان سِتاره را ديد.

آ ا – بـ ب – اِ-ِ ـه ه – ايـ يـ ي اي – ز- شـ ش – يـ ي-

 

متن ديكته يِ شماره يِ  28        12/10/ 1389

 

اُ –ُ – اُميد با شُتُر تُند آمَد.

آن سيب زَرد وَ شيرين اَست.

او با مُدير اَز بُناب زود آمَد.

آزاده وَ اَمين آش را دوست دارَند.

آن شَب سِتاره دَر آسمان بود.

اُميد دَر دَست سيب وَ اَنار دارَد.

مُبين آشِ رِشته را دوست دارَد.

مِداد تَراشِ اُميد سَبز اَست.

او دَر سَبَد شير ، شانه، ياس وَ آش دارَد.

آ ا – ز – نـ ن – يـ ي – اُ –ُ – شـ ش –

متن ديكته يِ شماره يِ 29        14/10/ 1389

شـ ش ـ شَب ـ تَراش ـ شانه ـ شام ـ

اِ ـِ ـه ه ـ اِمام ـ اِمروز ـ  ساده ـ دانه ـ

نَرده ـ مَدرِسه ـ نامه ـ سوت ـ مِداد ـ

ز ـ سرباز ـ آزاد ـ سَبز ـ زَرد ـ زود ـ

زَمين ـ  زيبا ـ  زبان ـ  بازار ـ  اَز ـ 

ايـ يـ ي اي ـ ايران ـ ايراني ـ سيب ـ زَري ـ

آبي ـ بيداري ـ سيني ـ سُرمه اي ـ اَمير ـ

نـ ن ـ نان ـ نَم نَم ـ باران ـ آسمان ـ آبان ـ

 

متن ديكته يِ شماره يِ  30      16/10/ 1389

مادَر دَر سَبَد اَنار ، توت ، بادام  وَ سيب دارد.

بابا  با اَسب  اَز آبادان به بُناب آمَد.

آزاده بَرادَرش اَمين را دوست دارد.

اَسبِ سام رام و آبي اَست.

اَسد به آبابا بادام  وَ سيب داد.

اَمير آن تاب را با دَست بَست .

آن مَرد دَر دَست نان وَ ماست دارَد.

مَن وَ نيما دَر بُناب دَرس داريم.

آن اَبر دَر آسمان به سمتِ راست مي رود.

آ ا ـ يـ ي ـ شـ ش ـ ايـ يـ ي اي ـ ز ـ اُ ـ ُ ـ

 

متن ديكته يِ شماره يِ31 (نوبت اوّل)  18/10/1389

بابا دَر دَست نان ، بادام دارَد.

سام با اَسب دَر باران آرام آمَد.

سارا با آزاده دوست اَست.

مادَر دَر سَبَد توت وَ اَنار دارَد.

ما ايران وَ ايراني را دوست داريم.

ايران آباد ، زيبا وَ آزاد اَست.

آن مَرد تاب را با دَست بَست.

مادَرِ آزاده دَر سَبَد ياس و سيب دارَد.

آرش با ماشين اَز شيراز تُند آمَد.

مَن و اُميد دَر بُناب دَرس داريم.

 

متن ديكته يِ شماره يِ  32      21/10/ 1389

 

اُ ـُ  اُميد ـ تُند ـ مُدير ـ دُرُست ـ شُتُر ـ بُز ـ مُشت ـ

سُرسُره ـ كـ ك ـ تاريك ـ موشك ـ باريك ـ

اُميد دَر باران با مُدير آمَد.

آن كودَك اَكرَم نام دارَد.

باد بادَك دَر آسمان اَست.

زَنبورِ زَرد دَر كندو اَست.

كَبوتر رويِ بام وَ اُردَك دَر آب شِنا مي كُنَد.

مادَرِ اُميد كَباب دُرُست مي كُنَد.

آيا اين نَمَكدان ، نَمَك نَدارَد؟

كريم  كبوتَر ، اُردَك وَ كِتاب را دوست دارَد.

متن ديكته يِ شماره يِ  33       23/10/ 1389

سام دَر دَست  باد بادَك دارَد.

دَر كِنارِ دَريا اُردَك را ديدَم.

آن مَرد با ماشين اَز اَراك به رَشت آمَد.

اَكبَر اين تاب را با دَست بَست.

دوستِ  اَمين دَر  كِرمان اَست.

كِشوَرِ ما ايران ، آزاد وَ آباد اَست.

مادَرِ مَن آن شَب ، آش دُرُست كرده بود.

مَن دَرس را بسيار دوست دارَم.

آ ا ـ بـ ب ـ سـ س ـ شـ ش ـ يـ ي ـ اُ ـُ  ـ كـ ك ـ

 

متن ديكته يِ شماره يِ  34      28/10/ 1389

آن روز  داوَر دَر بازي سوت زَد.

مادَرِ ويدا با سَواد اَست.

وَرامين وَ سَبزوار دَر ايران اَست.

دَوَنده با وَزنه بَردار دوست بود.

نانوا نان را اَز تَنور بيرون مي آوَرَد.

آن مَرد دَر مَريوان كار مي كُنَد.

پرويز وَ پروين كَبابِ بُناب را دوست دارَند.

آن روز پَرَستو ، پَروانه با كَبوتَر دَر آسمان پرواز مي كَردَند.

بـ ب ـ نـ ن ـ ز ـ آ ا ـ يـ ي ـ اُ ـُ ـ كـ ك ـ و ـ پـ پ ـ

 

متن ديكته يِ شماره يِ  35      30/10/ 1389

بابا دَرسَبَد آب ،كِتاب ، اَنار وَ بادام دارَد.

مادَرِ  سارا آب ، اَبر ، توت وَ دَريا را ديد.

آن اَبر دَر آسمان اَز سَمتِ راست آرام آمَد.

سام با ماشين اَز بُناب به تبريز آرام مي رود.

آن مَرد با اَكبَر وَ كَريم  دوست اَست .

مَن دَرياي ِ آبي ، آرام ، پُر آب وَ زيبا را دوست دارم.

آن روز زَنبور در كَندو  و َ اُردَك در آب بود.

پَروانه نانَ تازه  با پَنير را دوست دارَد.

وَرزِش ـ مي آوَرَد ـ نَمَك ـ نانوا ـ شادي ـ

توپ ـ پَرواز ـ پَرَستو ـ  مي پَزَد ـ  پـ پ ـ 

متن ديكته يِ شماره يِ 36           3/11/1389

بابا دَر سَبَد سيب ، اَنار ، توت وَ اَنگور دارَد.

آزاده وَ آمين دَر پارك بازي مي كُنَند.

سارا با دَستِ راست تاب را بَست.

دارا دَر دَريا ، با كِشتي تُند آمَد!

ايران پاينده با سَربازِ رَزمَنده ، پيروز اَست.

مَن دَست ، گوش ، پا ، سَر وَ اَنگشت دارَم.

نادِر گُرگ ، سَگ وَ گوزن را ديد ؟

پِدَر بُزُرگ با مادَر بُزُرگ دَر گُرگان زِندگي مي كُنَند.

پَروانه نانِ تازه با پَنير وَ گِردو را دوست دارَد ؟

كـ ك ـ او  و ـ پـ پ ـ شـ ش ـ گـ گ ـ

 

متن ديكته يِ شماره ي  37          7/11/1389

اِمروزآسمان آفتابي نيست ، بَرف مي بارَد.

آزاده با فِرِشته وَ فَرزانه آدَم بَرفي دُرُست مي كَردَند.

مادَر بُزُرگ اَز شير گاو ماست دُرُست مي كُنَد.

پَروانه نانِ تازه با شير و كَره را دوست دارَد.

امير ، كَريم وَ اَكبَر سه دوست وَرزِش مي كُنَند.

آيا مي داني آن اُردَك دَر آب شنا مي كُنَد؟

مَن دَريايِ آبي ، بُزُرگ وَ زيبا را دوست دارَم.

اَمين دَر آسمان ستاره وَ اَبر را ديده بود.

ما دانش آموزان ، ايران وَ ايراني را دوست داريم.

                                         #      پايان     #

آدرس :

www.Jamshidfahmfam.blogfa.com

وبلاگ آموزش ابتدايي كلاس اوّلي ها

در گوگل :  جمشيد فهم فام 

( عمو جمشيد )

                           مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفّق باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد.

                       در پناه خدايِ مهربان ، ان شاالله تعالي.         التماس دعا دارم.

                                                با احترام  :جمشيد فهم فام.

                                                                        بتاريخ 9 / 11 /  1389     

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط جمشید فهم فام در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 7:23 |